Verksamhet & pedagogik

Barn är kompetenta och har en stark inneboende drivkraft att utforska omvärlden. Detta vill vi på Sten Stures förskola ta vara på i vår pedagogiska verksamhet. Vi strävar efter att utmana barnens tänkande samt att stimulera deras kreativitet och skapande.

Från och med denna termin har hela förskolan börjat att arbeta utifrån ett tema. Det tema som har känts mest naturligt med tanke på vår omgivande miljö, och även förskolans namn Sten Sture, har varit just natur. Eller för att tänka ett steg längre så tänker vi till och med naturvetenskap. Med naturvetenskap som paraply har vi möjlighet att planera individuella projekt samtidigt som vi kan hålla en röd tråd genom hela förskolan. Vår tanke är att skapa en starkare vi-känsla och genom detta även en tydlighet för barnen i deras lärande.

De fokusområden som naturligt faller in under detta tema och som vi kommer att arbeta fördjupande med är bland annat dessa;

- Natur
- Hållbar utveckling
- Rörelse och hälsa
- Teknik och IKT (digitalitet)
- Fysik och kemi

Temat är inspirerat av ett transdisciplinärt utbildningsbegrepp som kallas för STEAM. STEAM står för Science (vetenskap), Technology (teknik), Engineering (ingenjörskap), Arts (konst) och Mathematics (matematik). Inom dessa ämnen finns det rum för alla våra läroplansmål som ju är grunden i vårt arbete (lpfö98).

En strävan vi har framöver är att bli Grön Flagg-certifierade. Detta kräver att vi verkligen arbetar fördjupat med hållbar utveckling. Det innebär att det kommer att genomsyra verksamheten på många olika sätt. Vi kommer exempelvis arbeta för att minska förbrukningsmaterial, hushålla med våra resurser och vi kommer att göra upp en handlingsplan för att minska matsvinn. Vi vill arbeta med fokus på process istället för produkt, där resan är viktigare än målet.

Gläntan är en mötesplats för samtliga fokusområden. Där finns en digital hörna, en naturhörna, en plats för experiment och kemiska processer och den stora ytan uppmuntrar till rörelse och därmed hälsa. I korridoren har vi satt ihop en återvinningsstation som barnen ska göras delaktiga i. 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik