Verksamhet & pedagogik

Vi erbjuder barnen möjligheter att individuellt och i samspel med andra få prova på att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer såsom bild och form, dans, musik, drama och teater. 

För att barnen ska få inflytande och delaktighet i verksamheten så har vi ett projekterande arbetssätt, vilket innebär att vi observerar barnen och är med dem i deras lekar och utforskande. Detta för att få syn på barnens intressen och utmana dem vidare i sitt lärande.

Under läsåret 2017/2018 har vi valt att fokusera på området normer och värden. Med utgångspunkt i läroplanens demokratiuppdrag vill vi förstärka vår förskolas arbete med interkulturalitet, normkritiskt tänkande och varje barns inflytande. Tillsammans med barnen ska varje människas olikhet synliggöras på ett positivt sätt.

Våra lärmiljöer

För att erbjuda en stimulerande verksamhet utformar vi miljöer som erbjuder språk, matematik & teknik, bygg & konstruktion, sand & vatten, ljus, ljud, ateljé, dans, musik, drama samt miljöer för avskildhet. 

15 september 2017